Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Provisió d'Equipaments per a l'ús col·lectiu

Programes per a la millora
social, urbanística i econòmica
i incorporació de les noves
tecnologies

Millora de la Senyalització Comercial i Històrica


Per tal que la regeneració que es pretén al barri sigui exitosa cal també posar en valor el patrimoni històric que el caracteritza i facilitar l'arribada de turistes, compradors i visitants. Per això, és clau disposar d'una correcta senyalització comercial, turística i històrica.

El Pla Integral de Senyalització inclourà tot tipus de senyalitzacions: de circulació, de circuits turístics i patrimonials, espais verds, equipaments, comerços, llocs d'interès etc. Concretament, s'ha pensat en plaques direccionals perifèriques amb màstil, plaques singularitzades per edificis i llocs d'interès patrimonial o turístic, plaques petites per a fer un itinerari o ruta d'interès turístic i patrimonial i, finalment, plaques de senyalització per als edificis municipals.
Dotar al barri d'elements
que unifiquin la seva imatge i
aportin informació als vianants.

Donar a conèixer el Centre Urbà
als visitants i el propi veïnat.

Potenciar la centralitat del barri
mitjançant la senyalització
de tots els elements d'interès.

Millora de la imatge urbana del barri.