Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa
Estratègia d'actuació

Estratègia d’actuació

Estratègia i Prioritats

A l'hora de determinar l'estratègia a seguir per a la intervenció pública que s'efectuarà en el barri, la diagnosi de les condicions actuals del barri són importants, però no són els únics aspectes a tenir en compte. Fer la caracterització del barri a partir de la seva història ens ajudarà a entendre quina ha estat la seva especialització funcional dins el conjunt de la ciutat o vila. És el que anomenem anàlisi del desenvolupament. És des d'aquesta visió històrica del barri que entendrem les condicions actuals explicades per la diagnosi socioeconòmica i urbana.

Així mateix, la diagnosi present cal desglossar-la en aquells elements que són interns i aquells altres que són externs. Pels factors interns entendrem els elements de debilitats i fortaleses, destacant del barri quins són els punts forts i quins els febles. En definitiva, es tracta d'aquelles condicions de l'oferta del barri com ara les activitats productives, els recursos humans, la qualitat de vida, sistemes de comunicació, etc. Tots aquests elements d'oferta s'interrelacionen entre ells i responen a les demandes urbanes del mateix barri, expressades per la mateixa ciutadania, els visitants o la mateixa xarxa productiva.

Els elements externs de la diagnosi són aquells que no són controlables des del barri, i on s'han d'analitzar els competidors externs, l'entorn i la demanda. S'entenen com a oportunitats i amenaces.

Aquest anàlisi de factors interns i externs ens resumirà les condicions actuals del barri, i és el punt de partida de la visió estratègica. Aquesta es construeix fent-nos la pregunta què volem que sigui el nostre barri?