Pla de Barris de Mollerussa
Projecte d'intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa

Què és
el Pla de Barris?

Es tracta d'un programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i es superposen dèficits d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen d'operacions d'intervenció integrals per a millorar les condicions de vida dels seus habitants.

A Mollerussa el Projecte d'Intervenció Integral pretén donar resposta a la realitat del Centre Urbà i Grup Sant Isidori, que ha anat empitjorant en els darrers anys i que requereix d'una visió integral que englobi la complexitat del fet urbà i social.

El conjunt del projecte, amb la visió transversal que el caracteritza i la participació de tots els agents implicats en el barri, situant en el centre d'atenció la ciutadania, incidirà en la millora del barri des de múltiples vessants.

Les intervencions que es proposen en aquest projecte, sumades a les que el consistori anirà desenvolupant paral.lelament en els propers anys, faran possible la revitalització desitjada al Centre Urbà i Grup Sant Isidori:

En l'àmbit social, la rehabilitació de l'àrea, tant l'espai públic com els edificis d'habitatges, contribuirà a la dinamització social que es pretén al barri, a més hauria d'aportar nous habitants a la zona, portant a població jove a viure en habitatges nous o rehabilitats de l'àrea. L'augment de possibilitats de treball derivat de la dinamització econòmica i comercial també hauria de millorar les condicions socioeconòmiques de la ciutadania, tant les persones autòctones com les nouvingudes al barri. A més, les persones que hi viuen seguiran rebent el suport dels programes socials, que rebran un gran impuls amb l'ajut del fons de barris. Així s'aconseguirà reforçar les relacions entre el veïnat així com millorar les seves condicions de vida, resolent les problemàtiques més importants. Disminuirà l'índex de baixa educació actual, el risc d'exclusió social i millorarà la integració dels nouvinguts i la percepció de seguretat de la ciutadania. A més, una millora integral del barri de la mà de la ciutadania i les entitats hauria de repercutir en l'augment de la participació en aquestes que, a més, gaudiran d'un espai nou amb l'equipament cívic que es construirà, on podran desenvolupar les seves activitats. També cal destacar l'ajut que representarà l'habilitació de les dependències de l'Oficina d'Habitatge, on s'ubicarà també el servei de mediació de la borsa de lloguer.

Pel que fa al sector econòmic, l'estratègia de reforçar el dinamisme comercial de l'àrea, les ajudes per a la dinamització comercial, la nova senyalització del barri, la borsa de lloguer de locals comercials, el pla per a la ordenació dels equipaments comercials i l'increment de la percepció de seguretat i la millora de la imatge urbana, mitjançant una nova normativa, farà que augmenti l'oferta comercial i de serveis al barri. A més, els habitatges rehabilitats i l'espai urbà remodelat aportaran un alt valor econòmic a la zona, que millorarà les xifres d'atur i de locals comercials actius, amb un creixement quantitatiu i qualitatiu important.

En l'aspecte mediambiental, les campanyes per augmentar la mobilitat sostenible, el control de la implantació de les plagues urbanes i la reubicació de determinats punts de recollida de residus contribuiran a l'esmentada dignificació de la zona i a augmentar el sentiment de pertinença al barri, que millorarà en qualitat ambiental. A més, les accions per a fomentar la instal.lació de plaques solars en edificis privats augmentaran la consciència mediambiental de la població. La nova zona verda construïda a l'antiga estació d'autobusos i la vianalització de la zona de la Vila Closa i les places de l'entorn configuraran noves zones de relació ciutadana i passeig, que milloraran les condicions de vida del veïnat i la qualitat ambiental de Mollerussa.

Atès que la regressió urbanística era una de les principals problemàtiques detectades, la rehabilitació urbana i d'edificis d'habitatges serà profunda i els resultats faran palès una millora de l'espai urbà i de condicions de vida del veïnat. S'espera que el valor cadastral de les edificacions augmenti i els edificis en ruïna o mal estat disminueixin. A més, el fet que millori l'accessibilitat, la prioritat de pas a la via pública sigui pels vianants i millori l'estètica del barri, el promocionarà com una zona de passeig i també de residència agradable al municipi. Això també farà disminuir les problemàtiques de desenvolupament local, com hem indicat abans.

Per tant, s'espera que el Projecte d'Intervenció Integral incideixi en el barri millorant-lo de forma integral, rehabilitant-lo urbanísticament, fent èmfasi en la reactivació comercial, solucionant els problemes mediambientals i atraient nova població jove que el dinamitzi; així s'aconseguirà respondre també a les demandes d'atenció social tan presents avui al barri. S'està convençut que la reforma integral convertirà el barri en l'element central del municipi, i que els nous equipaments seran vertebradors de les demandes ciutadanes que sorgeixin i de les que es proposin des de l'equip de govern municipal.

Es convertirà, doncs, en una àrea urbana imprescindible de visitar, tenint en compte, també, la seva funció de centre del municipi i de la comarca.